Stage Kyusho Jitsu avec Serge REBOIS
Date: 26/02/2019 19:00 - 26/02/2019 21:30
Information:

Kyusho Jitsu

min. 1. Kyu